Privacy

Privacy-verklaring TDM3

TDM3 verwerkt persoonsgegevens van klanten voor verschillende diensten.

 1. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de klanten worden gebruikt voor:

 • de administratie;
 • de facturatie aan de klant;
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen;
 • uitvoering van de contractueel overeengekomen diensten, zie hierna;

De persoonsgegevens van de patiënten van de klanten worden gebruikt voor:

 • de administratie;
 • de ondersteuning van de klant bij de facturatie aan de mutualiteiten, verzekeraars, patiënten en overige instanties door de klant meegedeeld;
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen;
 • uitvoering van de contractueel overeengekomen diensten, zie hierna;

De persoonsgegevens van de klanten en de patiënten van de klanten die verwerkt worden uitvoering van de contractueel overeengekomen diensten zijn:

 • Persoonsgegevens van de klant:
  • RIZIV-nummer, naam, voornaam, adres, email, telefoon, bankrekeningnummer van de verstrekker(s);
  • Facturatie-, vorderings- en betalingsgegevens
 • Persoonsgegevens van de patiënt:
  • Naam, voornaam, adres, email, telefoon
  • Rijksregisternummer, lidmaatschap mutualiteit, status verzekerbaarheid
  • Verpleegkundige prestaties
 1. Rechtsgrond
 • KB 78
 • De gecoördineerde wet in betreffende de uitoefening gezondheidsberoepen van 10 mei 2015
 • GDPR 2016/679
 • de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
 1. Recht van de klant
 • Je kan de gegevens van jou en van je patiënten op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. De beperking kan nooit minder zijn dan wat wettelijk minimaal moet bewaard worden (zie rechtsgrond hierboven)
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens en die van je patiënten vragen.

Een email naar gdpr@tdm3.be volstaat.

 1. Recht van de patiënten van een klant
 • Je patiënten kunnen de gegevens over hen op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. De beperking kan nooit minder zijn dan wat wettelijk minimaal moet bewaard worden (zie rechtsgrond hierboven)
 • Je patiënten kunnen een kopie van hun persoonsgegevens vragen.

Een email naar gdpr@tdm3.be volstaat.

 1. Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

 1. Vertrouwelijkheid

TDM3 verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door TDM3 als door de onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken.

 1. Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is of wettelijk verplicht is voor de hoger vermelde doelen, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, al dan niet geanonimiseerd.

Indien de klant en/of de patiënt toestemming gegeven heeft kunnen de gegevens door TDM3, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd ter beschikking gesteld worden van wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van het algemeen belang (cfr en in lijn met GDPR)

 1. Verwerkingsregister

In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar.

 1. DPO (Data Protection Officer)

TDM3 heeft een DPO (data protection officer/functionaris voor de gegevensbescherming). De DPO bewaakt de naleving van de GDPR en de Belgische privacy bepalingen.

 1. Bijkomende informatie.

U kan steeds bijkomende informatie vragen per email, via gdpr@TDM3.be