top of page

Cookieverklaring TDM3


Indien onderstaand beleid niet voldoende informatie bevat of niet duidelijk is, kan u ons steeds contacteren via gdpr@tdm3.be. Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: +32 2 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-dba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


www.tdm3.be maakt gebruik van cookies. Met dit cookie-beleid willen wij u informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies worden door de internetbrowser opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Het zijn informatiebestanden die surfgedrag bijhouden.

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:


1. TDM3:


TDM3 cvba

Adres: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst

Telefoon: 053/72 98 36

e-mail: info@tdm3.be

Ondernemingsnummer: BE 0505.984.662

RPR Gent afdeling Dendermonde


2. Website: De website van TDM3, www.tdm3.be, ontwikkeld en uitgebaat door TDM3.

3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


COOKIES TDM3 streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen.

TDM3 brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Er is een verschil tussen ‘first-party-cookies’, geplaatst door TDM3, en ‘third-party-cookies’ die door derden worden geplaatst en waarbij de informatie aan derden wordt verzonden maar niet wordt verwerkt of verzameld door TDM3. Voor wat betreft deze laatste cookies verwijzen wij naar de beleidsverklaringen van deze derde partijen. Daarnaast zijn er ook soorten cookies die op de Website worden gebruikt, namelijk:

  • Functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de Website. Er worden geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd.

  • Analytische cookies: ook bij deze cookies worden er geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd maar wordt wel informatie ontvangen omtrent het gebruik van de Website en hoe u omgaat met de inhoud van de Website. Zoals het woord het zelf zegt dienen deze cookies om statistieken te kunnen bijhouden.

  • Tracking cookies: deze cookies zijn advertentie-gerelateerd en kunnen zowel door TDM3 geplaatst zijn als door derden. Onder deze cookies vallen eveneens de sociale plug-ins, die steeds uitgaan van derde partijen. Het maakt het mogelijk om de inhoud van de Website te delen via sociale media-kanalen


Volgende cookies kunnen door TDM3 worden geplaatst:


Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. U kan steeds weigeren om de cookies te accepteren (blokkeren). U kan dan nog steeds onze Website bezoeken maar het is mogelijk dat bepaalde toepassingen niet afdoende functioneren. Zonder ingeschakelde cookies is TDM3 namelijk niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

U kan de cookie-instellingen aanpassen via uw browser. Indien u dit niet doet, aanvaardt u het cookiebeleid van deze website.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen de cookies te blokkeren of te verwijderen. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.


Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS Het is mogelijk dat door het gebruik van cookies persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 10 december 2021.


Politique d’utilisation des cookies


Si vous ne disposez pas d'informations complètes ou si vous n'êtes pas satisfaits, vous pouvez nous contacter via gdpr@tdm3.be. Pour toute information complémentaire concernant la protection des droits de propriété intellectuelle, vous pouvez vous adresser à l'Autorité de protection des droits de l'homme (APD) dont l'adresse est 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 35, tél: +32 2 274 48 00 ou par e-mail: contact@apd-gba.be (www.autoriteprotectiondonnees.be). www.tdm3.be utilise des cookies. Grâce à cette déclaration de cookies, nous vous informerons de l'utilisation des cookies et des technologies d'accompagnement. Les cookies sont générés par le navigateur Internet dans l'application sur laquelle vous avez cliqué pour accéder au site Web. Il s'agit d'informations qui sont transmises par le navigateur. Dans ce guide de la cuisine, tout est dit:

1. TDM3:


TDM3 scrl Adresse: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Alost Téléphone: 053/72 98 36 E-mail: info@tdm3.be Numéro d’entreprise: BE 0505.984.662 Département RPR Gand

2. Site Web: Le site Web de TDM3, www.tdm3.be, a été créé et mis à jour par TDM3.

3. Données personnelles: Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.


COOKIES TDM3 s'efforce de vous informer de la manière dont les cookies du site Web sont utilisés et de la manière dont ils sont utilisés sur votre ordinateur (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) afin de rendre votre visite sur le site Web plus agréable et de mieux répondre à vos besoins et à vos attentes. TDM3 ne fait pas de distinction entre les informations qui sont vérifiées par les cookies et les informations personnelles qui sont vérifiées par d'autres moyens. Il y a une différence entre les 'first-party-cookies', créés par TDM3, et les 'third-party-cookies' qui sont créés par d'autres et pour lesquels les informations qu'ils contiennent sont utilisées mais ne sont pas vérifiées par TDM3. Pour savoir ce que ces derniers cookies signifient, nous nous référons aux déclarations de ces deux parties. Il existe également d'autres types de cookies qui sont utilisés sur le site Web, par exemple :

  • Cookies fonctionnels: ces cookies sont indispensables à la fonctionnalité du site Web. Il n'y a pas d'indications spécifiques à votre égard en tant que visiteur.

  • Cookies analytiques: ces cookies ne contiennent pas de données spécifiques sur vous, en tant qu'utilisateur, mais ils fournissent des informations sur l'utilisation du site Web et sur vos attentes en matière d'utilisation du site Web. Si le mot lui-même l'indique, ces cookies sont utilisés pour établir des statistiques.

  • Cookies de suivi: ces cookies sont liés à la publicité et peuvent être utilisés aussi bien par TDM3 que par d'autres. Ces cookies comprennent également les plug-ins sociaux, qui sont souvent utilisés par les autres parties. Cela rend possible l'utilisation du site Web par le biais de canaux de médias sociaux.

Afin d'optimiser l'utilisation du site Web, il est nécessaire d'activer les cookies sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Vous pouvez choisir d'accepter les cookies (bloquer). Vous pouvez également ne pas utiliser notre site Web, mais il est important que les cookies ne fonctionnent pas de manière optimale. Grâce à l'utilisation de cookies, TDM3 n'est pas en mesure de garantir une navigation sans problème sur le site Web. La condition est que la recherche soit interrompue ou corrigée et que vous n'ayez pas accès à une utilisation optimale du site Web ou que vous ne puissiez pas l'utiliser (de manière optimale). Vous pouvez autoriser l'installation de cookies via votre navigateur. Vous n'avez pas le droit de bloquer ou de modifier les cookies par le biais de votre navigateur. Lorsque la norme des navigateurs Internet les plus répandus est adoptée pour l'utilisation des cookies, vous pouvez modifier les cookies les plus récents et faire en sorte que les nouveaux cookies soient créés ou bloqués par les navigateurs. La période pendant laquelle les contrôles du navigateur peuvent être modifiés varie selon le navigateur. Vous trouverez de plus amples informations sur les contrôles de navigation sur www.aboutcookies.org ou dans le menu "Aide" de votre navigateur Internet. Si vous recevez des cookies ou si vous les bloquez, cela signifie que vous ne pouvez pas les utiliser dans votre navigateur et que certains services du site Web ne fonctionnent pas (ou ne sont pas autorisés). VÉRIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES Il est possible que des personnes soient lésées par l'utilisation de cookies, mais il convient de consulter notre politique de confidentialité. La présente déclaration relative aux cookies a été modifiée pour la dernière fois le 13 décembre 2021.


bottom of page